Plan- och bygglag 2008:102 för landskapet Åland 2008:102 Plan

8952

Ventilation Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen … Kursen Plan- och bygglagen – en grundkurs med praktiska exempel inleds med en allmän orientering av PBL, samt en orientering av andra lagar och förordningar som hör till bygglagstiftningen. Därefter diskuteras de intresseavvägningar som görs i till exempel detaljplan- och bygglovsärenden, plansystem och i den reviderade detaljplaneprocessen. Ändringen av 3 § plan- och bygglagen för landskapet Åland är en teknisk följdändring. Principiella synpunkter på genomförande av lagstiftningen Landskapslagen om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag är en så kallad blankettlag enligt vilken rikets ovan nämnda lag görs tillämplig i landskapet med de avvikelser som anges i landskapslagen. 4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385) eller stadsplanelagen (1931:142), sådana äldre planer och bestämmelser som anges i 79 och 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till den del de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen, skall gälla som detaljplaner som antagits med stöd av denna lag.

Plan och bygglagen åland

  1. Berlin blockad
  2. Inloggning stockholms universitet
  3. Vad tjänar malou von sivers

Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut. ten i plan- och bygglagen gäller att en granskning från fall till fall ska gras. I plan- och bygglagen sker granskningen av vilka projekt som ska antas medfra en betydande miljpåverkan i bygglovsprvningen. Utgångspunkten är att ett MKB-projekt alltid frutsätter detalj-planeläggning, om åtgärden kan antas medfra en betydande milj-påverkan. Bostadsbyggandet är en omdebatterad fråga och många lösningar har föreslagits i utredningar och rapporter.

Besvär mot ändring i stadsplan Ålands Radio & Tv Ab

Lagens syfte Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och byggandet så att förutsättningar för en bra livsmiljö skapas och bevaras, en ekolo- plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland (PBL) och ansvara för att information om regelverket kring byggnadsfrågor finns i kommunen. Kommunens byggnadsinspektör sköter syner och övervakningsuppgifter om inte annat bestämts i byggnadsnämndens instruktion eller beslutats av nämnden i enskilda fall. I plan- och bygglagen anges vilka projekt som kräver bygglov, rivningsanmälan och tillstånd för miljöåtgärder.

Plan och bygglagen åland

Framställning 23/2006-2007 Ålands lagting

Plan och bygglagen åland

Allmänna bestämmelser 1 §. Lagens syfte Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och byggandet så att förutsättningar för en bra livsmiljö skapas och bevaras, en ekolo- plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland (PBL) och ansvara för att information om regelverket kring byggnadsfrågor finns i kommunen.

13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap.
Husvagn totalvikt 1100 kg

5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag. Det som har varit ett problem är att planändringar som innebär att allmän plats som omfattas av ett sådant beslut Den nya plan- och bygglagen innebär att det tillkommer nya arbetsmoment för dem som handlägger bygglovsärenden. Det medför en högre kostnad för kommunen, vilket innebär högre kostnader även för sökanden. Avgiften räknas fram från fall till fall enligt en taxa som kommunfullmäktige har antagit.

Det finns också andra frågor i plan- och bygglagen som är mer myndighetsutövning. Ändringen av 3 § plan- och bygglagen för landskapet Åland är en teknisk följdändring. Principiella synpunkter på genomförande av lagstiftningen Landskapslagen om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag är en så kallad blankettlag enligt vilken rikets ovan nämnda lag görs tillämplig i landskapet med de avvikelser som anges i landskapslagen.
Kilo aluminium

navid modiri sommarprat
scan barcode walmart
ester-bedomning
top taxi åre
saco lönesök unionen
orderadministrator jobb
enehagens skola rektor

Byggnämndens protokoll den 30 oktober 2019 - Tekniska

Åtgärdsmotion MOT 7/2018-2019 (slutbehandlat) 1. Inkommet.


Ericsson monitor fcpa
vilken kanal sänder sverige chile

ÅLAND

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL och kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att tillämpa samtidigt. De har emellertid delvis olika syften, något som visar sig till exempel i fråga om bostadsbyggande.