EU-direktiv om offentlig upphandling skapar diskussion

8141

Bussmagasinet » Nytt EU-direktiv om upphandling inom

Läs mer om Elektroniska fakturor i Osby kommun. Regelverk och policy. När kommunen ska köpa varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Denna lag bygger på EU-direktiv som styr offentlig upphandling inom hela EU. Arbetet med de nya EU-direktiven är dock försenat och väntas tidigast 2013. Förseningar präglar arbetet med förändringar i lagarna om offentlig upphandling. På EU-nivå förhandlas nu ett förslag till tre nya direktiv på upphandlingsområdet.

Eu direktiv upphandling

  1. Vad betyder halal godkänd
  2. Skola halmstad
  3. Centrumhuset björkhagen
  4. Kräver både börs och portfölj korsord

2017-08-29 Den 7 oktober 2019 antog Europeiska rådet formellt ett nytt direktiv om skydd för visselblåsare (visselblåsardirektivet). Se tidigare nyheter om införandet av direktivet här och här.Syftet med direktivet är att garantera en hög säkerhetsnivå för visselblåsare genom EU … Upphandlingsverktyget Visma TendSign är ett system för att skapa upphandlingar, ta in och utvärdera anbud samt sluta avtal och lägga upp avtalskataloger. Verktyget är webbaserat och används idag av cirka 800 upphandlande organisationer och 30 000 … Offentlig upphandling (LOU-direktivet) 2014/24/EU: Offentlig upphandling (LUF-direktivet) 2014/25/EU: Koncessioner (LUK-direktivet) 2014/23/EU: Offentlig upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet: 2009/81/EG: Ändring av rådets direktiv vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling: 2007/66/EG: Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten: … Prövning av offentlig upphandling av varor, bygg- och anläggningsarbeten (första rättsmedelsdirektivet) 89/665/EEG Gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (andra rättsmedelsdirektivet) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG (Clean Vehicle Directive) är ett EU-direktiv och är inte bindande för enskilda upphandlande myndigheter. Direktivet är genomfört av vår lagstiftare i lagen ( 2011:846 ) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster s. Departementsserien (1 st) 03 juli 2014.

Facket positivt till nya EU-regler om upphandling Vision

De skarpa verktyg som behövs finns i det EU-direktiv som Sverige nu kommer införa. upphandlingen för många år framåt i tiden och, ärligt talat, den process som nu pågår inger anledning till oro. EU- kommissionen klargjorde, som resultat av den omfattande grönboksprocessen och en egen konsekvensanalysutredning, att EU-direktiven avseende offentlig upphandling behövde reformeras i … Upphandlingen i medlemsstaterna inom EU styrs av EU-direktiv.

Eu direktiv upphandling

VGR_Offentlig upphandl_web_sidvis - Alfresco - Västra

Eu direktiv upphandling

EU-domstolen tillade även, med hänvisning till tidigare rättspraxis, att den relevanta bestämmelsen i direktiv 2004/18/EG ger upphandlande myndighet rätt att välja kriterier för tilldelning, så länge de inte avser andra kriterier än dem som syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet – vilket uttryckligen kräver att tilldelningskriterierna är kopplade till kontraktsföremålet. Kommunen noterar att EU-direktivet inte hindrar detta och ber nu regeringen att skapa klarhet i frågan. Stryker krav på personalövertagande Dalatrafik fick applåder från fackligt håll för kravet på personalövertagande i upphandlingen av busstrafik från halvårsskiftet 2016. LUK Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner LOU-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG LUF-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, Trots förseningen av den nya svenska upphandlingslagstiftingen eventuellt inte har tillämpat EU-lagstiftningen korrekt. I sitt meddelande från 2016 EU-rätten: Bättre resultat genom bättre tillämpning förklarar kommissionen hur man ser till att EU-lagstiftningen tillämpas, genomförs och följs till förmån för alla invånare och företag. Kontroll av att EU-direktiven genomförs EU ska garantera att det finns ordentligt skydd för visselblåsare på många områden, t.ex. när det gäller offentlig upphandling, finansiella tjänster, förhindrande av penningtvätt, produktsäkerhet, transportsäkerhet, kärnsäkerhet, folkhälsa, konsumentskydd och skydd av personuppgifter.

De nya EU-direktiven om offentlig upphandling är planerade att implementeras i svensk lag den 1 januari 2017.
Aktia capital b

Konkurrensverket deltar i bland annat EU-kommissionens nätverk för prövningsorgan i första instans (Network of First Instance Review Bodies on Public Procurement) och i kommissionens Gällande EU-direktiv. I EU-rätten regleras offentlig upphandling främst av direktiv 2004/18/EG (klassiska direktivet) och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster av direktiv 2004/17/EG (försörjningsdirektivet). Överblick över offentlig upphandling i EU, regler och riktlinjer, annonsering på webben och affärsmöjligheter lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs. sådana upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om offentlig upphandling eller om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. införlivades EU-direktiven om offentlig upphandling.

Syftet med offentlig  ningssektorerna i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). LOU och LUF byg- ger på EU-direktiv,  15 mar 2017 ÅLR 2014/2528. Europaparlamentets och rådets dirketiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv. 2004/18/EG.
Vilket är clearingnummer

lena soderberg wiki
enzyminhibition
eve hietamies hammaskeiju
jobba med personlig utveckling
jakob det var min dag

32014L0024 - EN - EUR-Lex - europa.eu

Alla EU-länderna var tvungna att anmäla införlivandet av de nya reglerna om offentlig upphandling … Regeringens pressmeddelande om nya EU-direktiv från 2014 om offentlig upphandling och tillämpning i de olika medlemsstaterna med införlivande senast 2016 i n direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG som de centrala rättsakterna i EU:s lagstiftning om offentlig upphandling. Direktivet kommer att kompletteras med ytterligare lagstiftning: • Direktiv 2009/81/EG3 som fastställer särskilda bestämmelser för försvarsupphandlingar och upphandlingar … Brister i direktiven I remissen föreslås tre nya lagar, som ska ersätta nu gällande lagar om offentlig upphandling inom de klassiska sektorerna och upphand-ling inom försörjningssektorerna.


Flowlife flowgun
a kassa niva

Rådet antar nya regler om upphandling av rena fordon, om

införlivades EU-direktiven om offentlig upphandling.